Werkwijze

Intake:
We maken een vrijblijvende afspraak om kennis te maken. Vervolgens gaan we tijdens dit gesprek proberen  een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de hulpvraag. Hiervoor kunt u uitslagen en analyses van CITO scores (heeft de school ) alvast meenemen als deze beschikbaar zijn. Het meest recente rapport van uw kind helpt ook.

Vervolg:
Indien nodig doe ik een klein onderzoek om hiaten vast te stellen. Vervolgens maak ik een plan. De duur van dit plan stem ik met u af. Tijdens de duur van het plan werk ik met een heen-en-weerschriftje. Hierin noteer ik eventueel huiswerk, opmerkingen, vorderingen etc. Daarnaast kunt u hier op uw beurt ook vragen, opmerkingen, vorderingen in noteren.

Tussenevaluatie:
Na een aantal weken vindt er een tussenevaluatie plaats waarin we bekijken of uw kind al vooruitgang boekt en hoe de bijles verloopt.

Eindevaluatie:
Na ongeveer 3 maanden vindt er een eindevaluatie plaats. Tijdens deze eindevaluatie wordt het hulpplan geëvalueerd en bekeken of de einddoelen (hulpvraag) behaald zijn en wat de volgende acties zijn:
– Kan de begeleiding beëindigd worden?
– Wordt de begeleiding nog voor een aantal weken verlengd?
– Wordt er geadviseerd om andere hulpverlening in te schakelen?